Delegowanie do Holandii?
Od 1 marca 2020 r. dokonaj

obowiązku notyfikacji

za pomocą strony english.postedworkers.nl

Delegowanie

Delegowanie pracowników

menu-arrow-ico.png


  Ustawa o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (WagwEU) reguluje warunki zatrudnienia, do których uprawnieni są pracownicy europejscy, jeśli przyjeżdżają oni do pracy tymczasowej w Holandii z państw należących do strefy EOG lub ze Szwajcarii. Strefa EOG to Europejski Obszar Gospodarczy, który obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

  Zgodnie z WagwEU, oddelegowanie/delegowanie oznacza, że pracownik pracuje dla swojego pracodawcy w innym kraju niż kraj, w którym zazwyczaj wykonuje pracę. Podczas pobytu za granicą należy zachować aktualną umowę o pracę.

  WagwEU określa pracownika delegowanego jako pracownika, który czasowo wykonuje pracę w Holandii w ramach międzynarodowego świadczenia usług, na podstawie umowy o pracę, a który zwyczajowo nie pracuje w Holandii. 

  Ustawa WagwEU

  q-a-down.png

  Pracodawcy zagraniczni, osoby samozatrudnione i klienci (usługobiorcy)

  q-a-down.png

  Holenderskie prawo pracy i warunki układu zbiorowego

  q-a-down.png

  Obowiązki administracyjne

  q-a-down.png

Obowiązek notyfikacji

menu-arrow-ico.png


  Od 1 marca 2020 r. pracodawcy zagraniczni i osoby samozatrudnione z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mają obowiązek zgłaszania czasowego oddelegowania do pracy w Holandii. Muszą oni wskazać na holenderskim internetowym portalu notyfikacyjnym pracę, jaką będą wykonywać, czas jej realizacji oraz czy sprowadzają swoich pracowników. Należy zgłosić również przyjazd wszystkich delegowanych pracowników. Państwami należącymi do strefy EOG są wszystkie państwa członkowskie UE, Norwegia, Liechtenstein i Islandia.

  Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem english.postedworkers.nl.

  Czasowe oddelegowania do pracy, których data rozpoczęcia przypada na dzień 1 marca 2020r. lub później, można zgłaszać za pośrednictwem internetowego portalu notyfikacyjnego.

  Kto ma obowiązek notyfikacji?

  q-a-down.png

  Dane do zgłoszenia

  q-a-down.png

Ogólne zasady notyfikacji

menu-arrow-ico.png


  Obowiązek notyfikacji dotyczy zarówno pracodawców zagranicznych, jak i osób samozatrudnionych, jednak notyfikacja w przypadku obu tych grup dokonywana jest na innych zasadach. Zasady te przedstawiono poniżej.

  Osoby samozatrudnione

  q-a-down.png

  Sektor transportu

  q-a-down.png

  Notyfikacja roczna

  q-a-down.png

  Brak obowiązku notyfikacji

  q-a-down.png

  Zagraniczni pracownicy delegowani

  q-a-down.png

  Kontrola

  q-a-down.png

  Grzywna

  q-a-down.png

  Pomoc

  q-a-down.png