Delegowanie do Holandii?
Od 1 marca 2020 r. dokonaj

obowiązku notyfikacji

za pomocą strony english.postedworkers.nl

Najczęściej zadawane pytania

Pytania dotyczące internetowego portalu notyfikacyjnego

menu-arrow-ico.png

  Czy trzeba ponownie wypełniać wszystkie dane, aby dokonać nowego zgłoszenia?

  q-a-down.png

  Kto może być osobą do kontaktu i jaka jest jej rola?

  q-a-down.png

  Czy można zaktualizować zgłoszenie, jeśli nastąpiły zmiany?

  q-a-down.png

Pytania dotyczące wyjątków od obowiązku notyfikacji

menu-arrow-ico.png

  Czy notyfikacja roczna dotyczy małych firm?

  q-a-down.png

  Odbywam regularne oddelegowania do Holandii. W jaki sposób to zgłaszam?

  q-a-down.png

  Jakich prac o charakterze incydentalnym nie trzeba notyfikować?

  q-a-down.png

Pytania dotyczące sektora transportu

menu-arrow-ico.png

  W przypadku sektora transportu istnieją pewne wyjątki od zasad notyfikacji.
  Większa część transportu jest wyłączona z obowiązku notyfikacji. Transport drogowy towarów może być notyfikowany w ramach notyfikacji rocznej.

  Notyfikacja roczna

  Pracodawca zagraniczny lub osoba samozatrudniona w sektorze transportu drogowego towarów może skorzystać z notyfikacji rocznej (Ogólna Klasyfikacja Rodzajów Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej grupa H 49.4). Dotyczy to również usług świadczonych na rzecz klienta lub firmy w Holandii.

  Brak obowiązku notyfikacji

  Pracodawca zagraniczny lub osoba samozatrudniona nie musi zgłaszać usługi realizowanej w ramach sektorów określonych przez następujące kody SBI (SBI stanowi holenderską wersję Ogólnej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, inaczej NACE):

  H) Transport i gospodarka magazynowa, grupy:

  • 49.1 Transport kolejowy pasażerski (z wyłączeniem tramwaju i metra);
  • 49.2 Transport kolejowy towarów;
  • 49.3 Transport lądowy pasażerski;
  • 49.4 Transport drogowy towarów, pod warunkiem, że praca ta polega wyłącznie na przewozie towarów przez Holandię bez załadunku lub rozładunku w Holandii;
  • 50 Transport wodny;
  • 51 Transport lotniczy;
  • 53 Działalność pocztowa i kurierska.

  Notyfikacji należy dokonać w przypadku jednej z pozostałych kategorii.
  Wszystkie sektory są zdefiniowane na stronie internetowej Niderlandzkiej Izby Handlowej.

  Wysyłam międzynarodowych kierowców zawodowych do Holandii. Czy muszę ich zgłosić?

  q-a-down.png

  Jestem (międzynarodowym) kierowcą ciężarówki prowadzącym własną działalność gospodarczą. Czy również muszę dokonać notyfikacji?

  q-a-down.png

Pytania dotyczące osób samozatrudnionych

menu-arrow-ico.png

  Obowiązek notyfikacji dotyczy wyłącznie osób samozatrudnionych, pracujących w określonych sektorach.

  Obowiązek notyfikacji obejmuje następujące sektory lub podsektory. Są one przedstawione według następującej klasyfikacji w Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Aby określić, w którym sektorze pracują osoby samozatrudnione, należy odnieść się do działalności, którą wykonują w Holandii, oraz do powyższych kryteriów. Sektory są dostępne na stronie internetowej Niderlandzkiej Izby Handlowej.

  A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, dział i klasa:
  •  01 Rolnictwo i powiązana działalność usługowa;
  •  03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych.

  C Przetwórstwo przemysłowe, działy i klasy:
  • 10.1 Ubojnie i przetwarzanie mięsa;
  • 10.2 Przetwarzanie ryb;
  • 10.3 Przetwarzanie ziemniaków, warzyw i owoców;
  • 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
  • 24 Produkcja metali podstawowych;
  • 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
  • 27 Produkcja urządzeń elektrycznych;
  • 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;
  • 33 Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń.

  F Budownictwo


  H Transport i gospodarka magazynowa, grupa:
  • 49.4 Transport drogowy towarów, chyba że praca tymczasowa polega wyłącznie na przewozie towarów przez terytorium Holandii, bez załadunku lub rozładunku.

  I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi


  N Wynajem i dzierżawa aktywów materialnych oraz pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, grupy:
  • 81.2 Sprzątanie obiektów;
  • 81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

  Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, grupy:
  • 86.1 Szpitale, w tym szpitale psychiatryczne i ośrodki leczenia uzależnień;
  • 87.1 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
  • 87.2 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • 87.3 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  • 87.9 Pomoc społeczna z opieką nad dziećmi i innymi osobami (z wyłączeniem osób starszych i niepełnosprawnych);
  • 88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  • 88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (z wyłączeniem osób starszych i niepełnosprawnych).

  Jestem (międzynarodowym) kierowcą ciężarówki prowadzącym własną działalność gospodarczą. Czy również muszę dokonać notyfikacji?

  q-a-down.png

Pytania dotyczące pracowników delegowanych

posiadających obywatelstwo spoza strefy EOG i Szwajcarii

menu-arrow-ico.png

  Czy istnieją dodatkowe wymogi dotyczące oddelegowanych cudzoziemców?

  q-a-down.png

  Czy firmy, które złożyły zgłoszenie do UWV przed datą wejścia w życie nowego obowiązku notyfikacji muszą ponownie go dokonać z dniem 1 marca 2020 r.?

  q-a-down.png

Pytania dla pracowników delegowanych

menu-arrow-ico.png

  W jaki sposób mogę się dowiedzieć, jakie informacje o mnie znajdują się
  w systemie?

  q-a-down.png

  Informacje o mnie w portalu są nieprawidłowe. Czy można je zmienić?

  q-a-down.png