Praca w Holandii

Umowy o pracę

Agencje zatrudnienia

Prawa pracownicze

Szukanie pracy

Ubezpieczenia

Wynagrodzenie

Świadczenia socjalne

Praca przez polską agencję pracy

Przed podpisaniem umowy z polską agencją upewnij się, że agencja, którą wybrałeś posiada odpowiedni certyfikat. Certyfikat jest przyznawany agencjom, które przestrzegają odpowiednich standardów zatrudnienia. Rejestr certyfikowanych polskich agencji znajduje się tutaj

Jeśli Twoim pracodawcą jest polska firma/agencja świadcząca usługę pracy tymczasowej i czasowo wykonujesz pracę w Holandii, jesteś tzw. pracownikiem delegowanym. Wówczas Twoje składki na ubezpieczenie społeczne opłacane są w Polsce, chociaż pracujesz w Holandii. Abyś mógł wyjechać, Twój pracodawca musi wystąpić do ZUS o tzw. formularz A1. Na jego podstawie możesz korzystać z opieki medycznej w innych krajach Unii Europejskiej.

Treść Twojej umowy musi być zgodna z polskimi przepisami. Twój pracodawca (agencja) musi też przestrzegać niektórych przepisów prawa holenderskiego (np. przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia, warunków bhp, wypłaty dodatku urlopowego, etc.).
Przeczytaj więcej na temat podstawowych warunków zatrudnienia tutaj.

Więcej na ten temat delegowania przeczytaj tutaj.


Kiedy Twoja umowa o pracę jest zawierana wyłącznie w oparciu o prawo holenderskie?
 • gdy polska agencja świadcząca usługę pośrednictwa odsyła Cię do pracy do firmy holenderskiej. Wówczas tracisz kontakt z pośrednikiem i Twoim pracodawcą jest firma holenderska;
 • gdy polska agencja świadcząca usługę pośrednictwa odsyła Cię do agencji holenderskiej świadczącej usługę pracy tymczasowej. Wówczas tracisz kontakt z pośrednikiem i Twoim pracodawcą jest agencja holenderska.

CZY MOGĘ ZNALEŹĆ PRACĘ W HOLANDII PRZEZ AGENCJĘ DZIAŁAJĄCĄ
W POLSCE?

q-a-down.png

Tak. Agencje zatrudnienia działające w Polsce, za pomocą których możesz naleźć pracę za granicą, świadczą dwa rodzaje usług:

 • praca tymczasowa - zatrudnianie pracowników przez agencję jako swoich pracowników i kierowanie ich do pracy tymczasowej na rzecz zleceniodawcy (czyli np. jesteś skierowany do firmy w Holandii, która zajmuje się hodowlą tulipanów). W tej sytuacji mówimy o sytuacji delegowania pracowników.

 • pośrednictwo pracy - czyli łączenie pracodawcy z pracownikiem.
Jeśli znalazłeś pracę przez agencję świadczącą usługę pośrednictwa pracy, będziesz musiał podpisać dwie umowy. Pierwszą - z agencją pośrednictwa (umowa, która "skieruje Cię" do pracodawcy) i drugą - ze swoim właściwym pracodawcą. Polska agencja zajmująca się pośrednictwem pracy nie może skierować Cię do zagranicznej agencji, z wyjątkiem zagranicznej agencji pracy tymczasowej.

Polacy najczęściej znajdują pracę przez polskie agencje pośrednictwa i są wysyłani do Holandii, gdzie podpisują umowę z holenderską agencją pracy tymczasowej.

Pamiętaj!
Twoim pracodawcą jest ten podmiot, z kórym masz podpisaną umowę.

JAKIE OPŁATY MOŻE POBIERAĆ AGENCJA DZIAŁAJĄCA W POLSCE?

q-a-down.png

Agencja zatrudnienia nie może pobierać opłat innych niż związane z faktycznie poniesionymi kosztami.

W przypadku kierowania do pracy w Holandii mogą to być opłaty tylko za:
 • dojazd do Holandii i powrót;
 • badanie lekarskie;
 • tłumaczenia dokumentów.

POŚREDNICTWO PRACY A UMOWA O PRACĘ

q-a-down.png

Kiedy korzystamy z usługi pośrednictwa pracy przez agencję działającą w Polsce, kontakt z tą agecją w zasadzie kończy się w momencie podpisania umowy z zagranicznym pracodawcą.

To pracodawca bierze na siebie obowiązki związane m.in. z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia, wypłacaniem wynagrodzeń, zaliczek na podatek, itp., zgodnie z prawem holenderskim. 

Pracodawca powinien poinformować pracownika o tym, jakie są jego obowiązki. Na przykład w Holandii - inaczej niż w Polsce - pracownicy sami opłacają sobie comiesięczne ubezpieczenie zdrowotne (chyba, że zdecydują się skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez pracodawcę). 

WAŻNE! 
Umowa z agencją zatrudnienia i umowa z pracodawcą to DWA różne dokumenty.

Pamiętaj, że umowa kierowania do pracy za granicę, którą podpisujesz z agencją pośrednictwa to nie jest jeszcze umowa o pracę (mimo, że znajdują się w niej warunki, na jakich będziesz tę pracę wykonywać).

Umowę, na podstawie której będziesz wykonywał pracę podpiszesz z pracodawcą holenderskim. Idealnie byłoby, gdybyś mógł to zrobić jeszcze w Polsce i w języku, który rozumiesz. Zapytaj przed wyjazdem, czy możesz przeczytać umowę, którą będziesz musiał podpisać w Holandii.

CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA POŚREDNICTWA PRACY?

q-a-down.png

Agencja świadcząca usługę pośrednictwa pracy musi podpisać umowę z osobami kierowanymi do pracy za granicą.

Umowa powinna zawierać w szczególności:

 • Pracodawcę zagranicznego i jego siedzibę;
 • Okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • Rodzaj umowy oraz warunki zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i wynagradzania;
 • Warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Obowiązki i uprawnienia agencji zatrudnienia oraz osoby kierowanej do pracy; 
 • Zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną do pracy za granicę, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby kierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;
 • Koszty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:
  - dojazd i powrót osoby kierowanej;
  - badania lekarskie;
  - tłumaczenia dokumentów.
 • Informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy.

JAKIE OBOWIĄZKI MA AGENCJA W KWESTII USTALANIA PŁACY, WARUNKÓW PRACY I SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH WOBEC PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH?

q-a-down.png

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, w przypadku wysłania pracownika tymczasowego przez agencję zatrudnienia do pracodawcy-użytkownika w innym państwie członkowskim UE,
mamy do czynienia z delegowaniem w ramach transgranicznego świadczenia usług.

Polska agencja świadcząca usługę pracy tymczasowej nie może w takim przypadku wypłacać wynagrodzenia niższego od kwot wynikających z płac minimalnych obowiązujących w Holandii. Dotyczy to też wszystkich innych warunków pracy, takich jak czas pracy, przerwy, urlopy, dodatki urlopowe itd. 

Agencja odpowiedzialna jest również za odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli zdecyduje się płacić składki w polskim systemie. Agencja musi w takim przypadku uzyskać przed Twoim wyjazdem formularz A1 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który potwierdza, że przynależysz do polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. W przeciwnym wypadku agencja świadcząca usługę pracy tymczasowej powinna odprowadzać składki do holenderskiego systemu.

Ważne!
Co oznacza bycie pracownikiem delegowanym? Przeczytaj więcej tutaj.

OFERTA 'PRACA + TRANSPORT + ZAKWATEROWANIE'

q-a-down.png

Choć oferta 3 w 1 "Praca + transport + zakwaterowanie" wydaje się bardzo atrakcyjna (nie musisz się o nic martwić), to niestety może Cię postawić w trudnej sytuacji. Jako pracownik będziesz bowiem zależny od agencji. Przykładowo, agencja wiedząc, że musisz płacić określoną sumę za mieszkanie/pokój, może na Tobie wymuszać niekorzystne warunki pracy.

Jeżeli wejdziesz w konflikt z agencją, z dnia na dzień możesz stracić pracę i mieszkanie. Zastanów się, czy nie warto szukać mieszkania samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z zakwaterowania proponowanego przez agencję, sprawdź, czy nie będzie droższe niż samodzielny wynajem.

Więcej o kosztach wynajmu przeczytasz tutaj.

JAK WYBRAĆ DOBRĄ AGENCJĘ POŚREDNICTWA PRACY W POLSCE?

q-a-down.png

WAŻNE: Zanim wyjedziesz, koniecznie sprawdź wiarygodność agencji.

Ostrożnie wybieraj agencję. To bardzo ważna decyzja, której konsekwencje mogą dotknąć nie tylko Ciebie, ale również Twoich bliskich. Niestety, niektóre agencje wykorzystują pracowników, zaniżają ich wynagrodzenie, wymagają pracy ponad siły. Dokładnie zapoznaj się z ofertą agencji i dowiedz się o niej jak najwięcej.

 • Zawsze sprawdzaj, czy agencja zatrudnienia posiada certyfikat (wykaz agencji zatrudnienia znajduje się tutaj). Certyfikat jest wręczany agencjom, które przestrzegają określonych standardów;
 • Zadzwoń do wojewódzkiego urzędu pracy w województwie, w którym dana agencja ma swoją siedzibę. Zapytaj, czy nie wpływały na daną agencję jakieś skargi;
 • Wiarygodność agencji sprawdzaj również w innych źródłach. Często dana agencja zatrudnienia spełnia wszystkie wymogi formalnoprawne, a mimo to świadczy usługi niskiej jakości albo proponuje niekorzystne warunki pracy za granicą. Postaraj się znaleźć informacje, np. wsród znajomych, czy na forach internetowych od osób, które korzystały wcześniej z usług takiej agencji; 
 • Nie korzystaj z ofert pracy zamieszczanych w prasie, w których podano jedynie numer telefonu;
 • Unikaj spotkań z pośrednikiem poza biurem firmy (np. na ulicy, dworcu, w kawiarni) - zgodnie z prawem, agencja zatrudnienia musi mieć lokal zapewniający poufność podczas rozmów;
 • Sprawdź, czy dany pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy wysyłał już pracowników za granicę;
 • Unikaj agencji, w której na Twoją dociekliwość pośrednik reaguje zniecierpliwieniem lub unika odpowiedzi;
 • Skontaktuj się z jedną z organizacji pozarządowych pomagającym Polakom w Holandii i porozmawiaj o danej agencji lub umowie pracy. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Poświęć na poznanie agencji i porównanie ofert pracy przynajmniej kilka dni.

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej