Życie w Holandii

Koszty życia

Zasiłki i dodatki

Obowiązki

Mieszkanie

Samóchod w Holandii

Rodzina i edukacja

Język i kultura


CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA POŚREDNICTWA PRACY?

q-a-down.png

Agencja świadcząca usługę pośrednictwa pracy musi podpisać umowę z osobami kierowanymi do pracy za granicą. Umowa ta powinna określać w szczególności:

 • pracodawcę zagranicznego i jego siedzibę;
 • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • rodzaj umowy oraz warunki zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i wynagradzania,
  a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne;
 • warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia;
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;
 • kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:
  - dojazd i powrót osoby skierowanej;
  - badania lekarskie;
  - tłumaczenia dokumentów.
 • informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy
  w państwie wykonywania pracy.

POŚREDNICTWO PRACY – JAKIE SĄ OBOWIĄZKI POLSKIEJ AGENCJI, A JAKIE ZAGRANICZNEGO PRACODAWCY?

q-a-down.png

Kiedy korzystamy z usługi pośrednictwa pracy przez agencję działającą w Polsce, kontakt z tą agencją w zasadzie kończy się w momencie podpisania umowy z zagranicznym pracodawcą.

To pracodawca bierze na siebie obowiązki związane m.in. z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia, wypłacaniem wynagrodzeń, zaliczek na podatek itp.

Pracodawca powinien poinformować pracownika o tym, jakie są jego obowiązki. Na przykład w Holandii – inaczej niż w Polsce – pracownicy sami opłacają sobie comiesięcznie ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE! – UMOWA Z AGENCJĄ ZATRUDNIENIA I UMOWA Z PRACODAWCĄ TO DWA RÓŻNE DOKUMENTY!

Pamiętaj, że umowa kierowania do pracy za granicę, którą podpisujesz z agencją pośrednictwa to nie jest jeszcze umowa o pracę (mimo, że znajdują się w niej warunki, na jakich będziesz tę pracę wykonywać). Umowę na podstawie, której będziesz wykonywał pracę podpiszesz z pracodawcą holenderskim. Idealnie byłoby, gdybyś mógł to zrobić jeszcze w Polsce i w języku, który rozumiesz. Zapytaj w Polsce, czy możesz przeczytać umowę, którą będziesz musiał podpisać w Holandii.

q-a-down.png

q-a-down.png

q-a-down.png

q-a-down.png

q-a-down.png

q-a-down.png

q-a-down.png

Polecane

Przygotuj się zanim wyjedziesz. Obejrzyj film
o Polakach
w Holandii.
Więcej

Pracujesz przez agencję zatrudnienia? Co powinieneś wiedzieć?
Więcej

Domagaj się przestrzegania swoich praw.
Więcej