Delegowanie do Holandii?
Od 1 marca 2020 r. dokonaj

obowiązku notyfikacji

za pomocą strony english.postedworkers.nl

Delegowanie

Delegowanie pracowników

menu-arrow-ico.png


  Jeśli pracodawca zagraniczny pochodzący z UE, EOG lub Szwajcarii tymczasowo deleguje pracowników do pracy w Holandii, wówczas pracownicy Ci podlegają warunkom zatrudnienia obowiązującym w Holandii. Kwestię tę uregulowano w Ustawie o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej(WagwEU) oraz w Ustawie dotyczącej wiążącego i  niewiążącego charakteru postanowień układów zbiorowych pracy (Wet Avv). Pracodawca podlega również szeregowi obowiązków administracyjnych, w tym obowiązkowi dokonania notyfikacji. Dzięki niej łatwiej jest zweryfikować, czy poszczególne firmy przestrzegają wspomnianych przepisów.

  Podmioty zobowiązane do przestrzegania ww. przepisów to:

  • Pracodawcy, którzy tymczasowo delegują swoich pracowników lub zatrudniają ich na umowę o pracę czasową w Holandii,
  • Pracodawcy w ramach firm międzynarodowych, którzy odsyłają pracowników do swoich oddziałów w Holandii; lub
  • Pracodawcy, działający jako agencja pracy tymczasowej lub prowadzący inną działalność, którzy udostępniają swoich pracowników usługobiorcy w Holandii w celu wykonywania wykonują pracy pod jego nadzorem.

  Zgodnie z WagwEU oddelegowanie/delegowanie oznacza, że pracownik pracuje dla swojego pracodawcy w innym kraju niż kraj, w którym zazwyczaj wykonuje pracę. Podczas pobytu za granicą należy zachować aktualną umowę o pracę.

  WagwEU określa pracownika delegowanego jako pracownika, który czasowo wykonuje pracę w Holandii w ramach międzynarodowego świadczenia usług, na podstawie umowy o pracę, a który zwyczajowo nie pracuje w Holandii.

  Uwaga! 

  Od 30 lipca 2020 r. obowiązują dodatkowe warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych oraz dodatkowe obowiązki dla pracodawców zagranicznych. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

  Holenderskie ustawodawstwo dotyczące zatrudnienia oraz warunków umów o pracę

  q-a-down.png

  Obowiązki administracyjne

  q-a-down.png

  Egzekwowanie i monitorowanie realizacji obowiązków

  q-a-down.png

Obowiązek notyfikacji

menu-arrow-ico.png


  Od 1 marca 2020 r. pracodawcy zagraniczni i osoby samozatrudnione z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mają obowiązek zgłaszania czasowego oddelegowania do pracy w Holandii. Muszą oni wskazać na holenderskim internetowym portalu notyfikacyjnym pracę, jaką będą wykonywać, czas jej realizacji oraz czy sprowadzają swoich pracowników. Należy zgłosić również przyjazd wszystkich delegowanych pracowników. Państwami należącymi do strefy EOG są wszystkie państwa członkowskie UE, Norwegia, Liechtenstein i Islandia.

  Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem english.postedworkers.nl.

  Kto ma obowiązek notyfikacji?

  q-a-down.png

  Dane do zgłoszenia

  q-a-down.png

  Zagraniczni pracownicy delegowani

  q-a-down.png

  Kontrola

  q-a-down.png

  Grzywna

  q-a-down.png

  Pomoc

  q-a-down.png

  Prawa i obowiązki

  q-a-down.png

Wyjątki od obowiązku notyfikacji

menu-arrow-ico.png


  W niektórych przypadkach istnieją wyjątki od obowiązku notyfikacji. 

  Osoby samozatrudnione

  q-a-down.png

  Sektor transportu

  q-a-down.png

  Notyfikacja roczna

  q-a-down.png

  Brak obowiązku notyfikacji

  q-a-down.png