Pracodawca / Samozatrudniony

Czy istnieją dodatkowe wymogi dotyczące oddelegowanych obywateli krajów trzecich?

Aby móc pracować w Holandii, obywatele krajów trzecich, pracownicy będący obywatelami kraju nienależącego do UE, strefy EOG, czy Szwajcarii muszą zazwyczaj posiadać pozwolenie na pracę.

W przypadku delegowanych obywateli państw trzecich istnieje wyjątek od tego obowiązku: zgodnie art. 4.6 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o cudzoziemcach (zatrudnienie) (BuWav) obowiązek notyfikacji dotyczy delegowania pracowników z państw trzecich, którzy zazwyczaj pracują zgodnie z przepisami prawa w innym państwie członkowskim UE lub strefy EOG albo w Szwajcarii. Ta notyfikacja umożliwia pracownikom pracę w Holandii bez pozwolenia na pracę, pod warunkiem że spełnią następujące warunki:

  • Pracownik przestrzega wszystkich przepisów dotyczących zakwaterowania, pozwolenia na pracę i ubezpieczenia społecznego, aby móc pracować dla pracodawcy w kraju, w którym jego przedsiębiorstwo ma siedzibę;
  • Pracownik wykonuje pracę równoważną pracy, którą może wykonywać w kraju, w którym siedzibę ma pracodawca;
  • Pracownik zastępuje jedynie innego cudzoziemca, który wykonywał podobną pracę, pod warunkiem, że łączny czas trwania świadczenia uzgodnionych usług nie został przekroczony; oraz
  • Pracodawca faktycznie prowadzi istotną działalność w kraju, w którym ma siedzibę.

Jeśli te warunki nie są spełnione (w pełni), obywatel kraju trzeciego musi posiadać pozwolenie na pracę, aby móc pracować w Holandii.

Pracodawca zagraniczny musi dokonać notyfikacji delegowanych obywateli krajów trzecich za pośrednictwem internetowego portalu notyfikacyjnego. Pracodawca musi wskazać za pośrednictwem portalu notyfikacyjnego, że pracownik pochodzi z kraju trzeciego. Zgłoszenie to zastępuje notyfikację złożoną do holenderskiego organu administracyjnego (UWV) do dnia 1 marca 2020 r. Jeżeli pracownik z kraju trzeciego jest delegowany do Holandii na okres dłuższy niż 3 miesiące (zgodnie z art. 1e BuWav), pracodawca lub pracownik musi złożyć wniosek do Urzędu Imigracji i Naturalizacji (IND) o tymczasowe zezwolenie na pobyt stały w ramach świadczenia usług międzynarodowych, poza samą notyfikacją. Jeśli IND otrzyma takie żądanie, dokona kontroli, czy faktycznie dokonano notyfikacji. Jeśli złożyłeś notyfikację roczną dla pracownika z kraju trzeciego i chcesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt dla tego pracownika, musisz składać regularne notyfikacje dla tego pracownika za pośrednictwem internetowego portalu notyfikacyjnego, aby IND mógł sprawdzić okres, przez jaki ten pracownik najprawdopodobniej będzie pracować w Holandii.

Zasady, które mają zastosowanie do pracowników będących obywatelami krajów spoza UE, EOG i niebędących obywatelami Szwajcarii, są takie same jak te, które mają zastosowanie do pracowników z UE, EOG i Szwajcarii, na przykład w odniesieniu do wynagrodzeń i obowiązków administracyjnych. Więcej informacji o prawach pracowników i obowiązkach pracodawców znajdziesz tutaj.