Pracodawca / Samozatrudniony
Pracodawca / Samozatrudniony

Osoby samozatrudnione

Obowiązek notyfikacji dotyczy wyłącznie osób samozatrudnionych, pracujących w określonych sektorach. Aby określić, w którym sektorze pracujesz, powinieneś odnieść się do działalności, którą wykonujesz w Holandii, oraz do poniższych kryteriów. Sektory znajdziesz na stronie internetowej Niderlandzkiej Izby Handlowej.

Określając sektor, w którym pracujesz jako osoba samozatrudniona, należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

 • Charakter faktycznie wykonywanej pracy;
 • Działania i prace opisane w umowie o dzieło, umowie o świadczenie usług lub umowie transportowej;
 • Kod SBI przypisany osobie samozatrudnionej na podstawie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (SBI jest holenderską wersją Ogólnej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnotach Europejskich lub NACE); oraz
 • Miejsce, w którym praca jest wykonywana.

Masz obowiązek dokonania notyfikacji, jeśli pracujesz w następujących sektorach lub podsektorach. Są one przedstawione według następującej klasyfikacji w Standaard Bedrijfsindeling (SBI).

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, dział i klasa:

 • 10.1 Ubojnie i przetwarzanie mięsa;
 • 10.2 Przetwarzanie ryb;
 • 10.3 Przetwarzanie ziemniaków, warzyw i owoców;
 • 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
 • 24 Produkcja metali podstawowych;
 • 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
 • 27 Produkcja urządzeń elektrycznych;
 • 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;
 • 33 Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń.

F Budownictwo

H Transport i gospodarka magazynowa, grupa:

 • 49.4 Transport drogowy towarów, chyba że praca tymczasowa polega wyłącznie na przewozie towarów przez terytorium Holandii, bez załadunku lub rozładunku.

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

N Wynajem i dzierżawa aktywów materialnych oraz pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, grupy:

 • 81.2 Sprzątanie obiektów;
 • 81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, grupy:

 • 86.1 Szpitale, w tym szpitale psychiatryczne i ośrodki leczenia uzależnień;
 • 87.1 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
 • 87.2 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • 87.3 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • 87.9 Pomoc społeczna z opieką nad dziećmi i innymi osobami (z wyłączeniem osób starszych i niepełnosprawnych);
 • 88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • 88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (z wyłączeniem osób starszych i niepełnosprawnych).

Dokumenty