Pracodawca / Samozatrudniony
Pracodawca / Samozatrudniony

Prawa i obowiązki

Jeżeli zagraniczny pracodawca z kraju UE, strefy EOG lub ze Szwajcarii deleguje pracowników tymczasowo do Holandii, wówczas pracownicy ci mają prawo do podstawowych warunków zatrudnienia obowiązujących w Holandii. Jest to uregulowane w Ustawie o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (WagwEU) oraz Ustawie o Układach Zbiorowych Pracy (o powszechnie wiążącym i niewiążącym statusie) (Wet Avv). Pracodawca i osoba samozatrudniona mają również szereg obowiązków administracyjnych, w tym obowiązek notyfikacji. Ułatwia to sprawdzenie, czy firmy przestrzegają przepisów.

Dotyczy to pracodawców, którzy:

 • Delegują pracowników lub wykonują zlecenie w Holandii z własnym personelem;
 • Czasowo wysyłają pracowników z firm międzynarodowych do oddziału tej samej firmy lub grupy w Holandii; lub
 • Udostępniają swoich pracowników w Holandii jako agencja pracy tymczasowej lub inna firma do pracy pod nadzorem i kierownictwem usługobiorcy.

Holenderskie ustawodawstwo dotyczące zatrudnienia oraz warunków umów o pracę

Podczas pierwszych 12 miesięcy delegowania pracownicy delegowani do Holandii mają prawo do „podstawowych” warunków zatrudnienia przewidzianych w holenderskim ustawodawstwie o zatrudnieniu oraz do powszechnie wiążących postanowień układów zbiorowych pracy. Po upływie 12 miesięcy pracownicy delegowani uprawnieni są do dodatkowych warunków zatrudnienia obowiązujących w Holandii. Pracodawca może wydłużyć ten okres jednorazowo o sześć miesięcy, wskutek czego pracownicy delegowani uprawnieni będą do dodatkowych warunków zatrudnienia po upływie 18 miesięcy. Ponadto, pracownicy agencji pracy tymczasowej uprawnieni są do dodatkowych warunków zatrudnienia już od pierwszego dnia ich zatrudnienia, zaś na ich pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki.

Szczegółowe informacje na temat warunków zatrudnienia, którym podlegają pracownicy delegowani, znaleźć można tutaj.

Obowiązki administracyjne

Zgodnie z ustawą WagwEU, przedsiębiorstwa z krajów UE, ze strefy EOG lub Szwajcarii podlegają szeregowi obowiązków:

 • Obowiązkowej notyfikacji:
  Pracodawcy oraz osoby samozatrudnione z krajów wskazanych powyżej zobowiązani dokonać notyfikacji mają obowiązek zgłosić pracę w Holandii. Oznacza to, że muszą oni dokonać notyfikacji przed rozpoczęciem pracy za pośrednictwem holenderskiego internetowego portalu notyfikacyjnego. Notyfikacja taka musi obejmować m. in. informacje na temat pracowników oddelegowanych tymczasowo do Holandii. Usługobiorca musi dokonać przeglądu, czy wszyscy pracownicy zagraniczni zostali poprawnie zgłoszeni. W przypadku niepoprawnej notyfikacji lub jej braku, usługodawca musi dokonać zgłoszenia tego faktu poprzez portal notyfikacyjny.
 • Obowiązek posiadania określonych dokumentów w miejscu pracy:
  – Umów o pracę,
  – Odcinków płac,
  – Podsumowania godzin pracy,
  – Deklaracji A1 oraz
  – Dowodów płatności.
  Po ukończeniu pracy dokumenty te muszą pozostać dostępne przez pięć lat; Inspektorat SZW może zażądać do nich dostępu.
 • Obowiązek wyznaczenia osoby kontaktowej w Holandii jako punktu kontaktowego dla Inspektoratu SZW.
 • Obowiązek zapewniania informacji: na żądanie Inspektoratu SZW, należy zapewnić Inspektoratowi wszelkie informacje potrzebne do egzekwowania zapisów ustawy WagwEU.

Inspektorat SZW może nałożyć grzywnę administracyjną za niewypełnienie obowiązku dokonania notyfikacji, obowiązku udostępnienia dokumentów oraz obowiązku zapewnienia informacji.

Egzekwowanie i kontrola

Inspektorat SZW monitoruje przestrzeganie zapisów ustawy WagwEU oraz holenderskiego ustawodawstwa w zakresie zatrudnienia. W razie braku zgodności ze wspomnianymi zapisami Inspektorat SZW może nałożyć grzywnę, np. jeśli pracownicy otrzymują wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna w Holandii. Partnerzy społeczni monitorują przestrzeganie zapisów układów zbiorowych pracy.

W sytuacji, gdy Inspektorat w miejscu pracy lub w trakcie weryfikacji informacji będących w posiadaniu Inspektoratu SZW ujawni brak dokonania poprawnej notyfikacji o delegowaniu pracowników zagranicznych, wówczas zarówno na pracodawcę, jak i na usługobiorcę może zostać nałożona grzywna administracyjna.

W przypadku osób samozatrudnionych istnieje ograniczony obowiązek dokonywania notyfikacji usług, jakie świadczą oni w Holandii, a także posiadania dostępnych dokumentów w miejscu pracy. Obowiązki te wprowadzono, by zapobiegać pozornemu samozatrudnieniu. O pozornym samozatrudnieniu mówimy wtedy, gdy osoba samozatrudniona wykonuje pracę na rzecz usługobiorcy, ale de facto jest to stosunek zatrudnienia.

Obowiązkowej notyfikacji:

Pracodawcy oraz osoby samozatrudnione z krajów wskazanych powyżej zobowiązani dokonać notyfikacji mają obowiązek zgłosić pracę w Holandii. Oznacza to, że muszą oni dokonać notyfikacji przed rozpoczęciem pracy za pośrednictwem holenderskiego internetowego portalu notyfikacyjnego. Notyfikacja taka musi obejmować m. in. informacje na temat pracowników oddelegowanych tymczasowo do Holandii. Usługobiorca musi dokonać przeglądu, czy wszyscy pracownicy zagraniczni zostali poprawnie zgłoszeni. W przypadku niepoprawnej notyfikacji lub jej braku, usługodawca musi dokonać zgłoszenia tego faktu poprzez portal notyfikacyjny.

Obowiązek posiadania określonych dokumentów w miejscu pracy:

 • Umów o pracę,
 • Odcinków płac,
 • Podsumowania godzin pracy,
 • Deklaracji A1 oraz
 • Dowodów płatności.

Po ukończeniu pracy dokumenty te muszą pozostać dostępne przez pięć lat; Inspektorat SZW może zażądać do nich dostępu.

Obowiązek wyznaczenia osoby kontaktowej w Holandii jako punktu kontaktowego dla Inspektoratu SZW.

Obowiązek zapewniania informacji: na żądanie Inspektoratu SZW, należy zapewnić Inspektoratowi wszelkie informacje potrzebne do egzekwowania zapisów ustawy WagwEU.

Inspektorat SZW może nałożyć grzywnę administracyjną za niewypełnienie obowiązku dokonania notyfikacji, obowiązku udostępnienia dokumentów oraz obowiązku zapewnienia informacji.

Egzekwowanie i kontrola

Inspektorat SZW monitoruje przestrzeganie zapisów ustawy WagwEU oraz holenderskiego ustawodawstwa w zakresie zatrudnienia. W razie braku zgodności ze wspomnianymi zapisami Inspektorat SZW może nałożyć grzywnę, np. jeśli pracownicy otrzymują wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna w Holandii. Partnerzy społeczni monitorują przestrzeganie zapisów układów zbiorowych pracy.

W sytuacji, gdy Inspektorat w miejscu pracy lub w trakcie weryfikacji informacji będących w posiadaniu Inspektoratu SZW ujawni brak dokonania poprawnej notyfikacji o delegowaniu pracowników zagranicznych, wówczas zarówno na pracodawcę, jak i na usługobiorcę może zostać nałożona grzywna administracyjna.

W przypadku osób samozatrudnionych istnieje ograniczony obowiązek dokonywania notyfikacji usług, jakie świadczą oni w Holandii, a także posiadania dostępnych dokumentów w miejscu pracy. Obowiązki te wprowadzono, by zapobiegać pozornemu samozatrudnieniu. O pozornym samozatrudnieniu mówimy wtedy, gdy osoba samozatrudniona wykonuje pracę na rzecz usługobiorcy, ale de facto jest to stosunek zatrudnienia.