Pracodawca / Samozatrudniony

Co dzieje się w przypadku niezgodności z WagwEU?

Jeżeli pracodawca zagraniczny nie przestrzega obowiązujących przepisów prawa pracy, Inspekcja SZW może nałożyć karę pieniężną.

W przypadku nieprzestrzegania „podstawowych” postanowień obowiązującego układu zbiorowego pracy, pracownicy mogą nadal dochodzić swoich roszczeń. Aby domagać się przestrzegania przepisów, mogą zwrócić się do związków zawodowych.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązku notyfikacji, może zostać nałożona grzywna zarówno na pracodawcę zagranicznego, na osobę samozatrudnioną z obowiązkiem notyfikacji, jak i na usługobiorcę. Na pracodawcę zagranicznego lub osobę samozatrudnioną z obowiązkiem notyfikacji może zostać nałożona grzywna w przypadku niewypełnienia obowiązków administracyjnych, takich jak niedopełnienie obowiązku informacyjnego lub braku niezbędnych dokumentów w miejscu pracy.

Nałożone mogą zostać następujące grzywny:

WykroczenieOsoba popełniająca wykroczenieStandardowa grzywna
Nieprzestrzeganie obowiązku notyfikacjiPracodawca zagranicznyod 1 do 10 pracowników delegowanych1.500 EUR
od 10 do 19 pracowników delegowanych3.000 EUR
Więcej niż 20 pracowników delegowanych4.500 EUR
Osoba samozatrudniona z obowiązkiem notyfikacji750 EUR
Brak niezbędnych dokumentów w miejscu pracyPracodawca zagraniczny8.000 EUR
Osoba samozatrudniona z obowiązkiem notyfikacji4.000 EUR
Brak weryfikacji notyfikacjiUsługobiorcaPrzedsiębiorstwo1.500 EUR
Osoba fizyczna750 EUR
Nieprzestrzeganie obowiązku informacyjnegoPracodawca zagraniczny6.000 EUR
Osoba samozatrudniona z obowiązkiem notyfikacji3.000 EUR

Kwoty przedstawione w tabeli to „standardowe grzywny”, których wysokość może być podnoszona lub obniżana w zależności od sytuacji, w której zostało popełnione wykroczenie. W Beleidsregel boeteopleging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie można znaleźć kwoty wszystkich grzywien. Obejmuje to również sytuacje, w których grzywnę podwyższa się o 50% oraz sytuacje, w których grzywnę można złagodzić (= obniżyć) o 25%, 50% lub 75%.

Co do zasady nie będą nakładane grzywny za wykroczenia wynikające z niewypełnienia obowiązku zgłoszenia popełnione przed 1 września 2020 r. Dało to czas pracodawcom zagranicznym, osobom samozatrudnionym oraz usługobiorcom na zapoznanie się z obowiązkiem notyfikacji, który wszedł w życie w dniu 1 marca 2020 r.

Okres do 1 września 2020 r. nie dotyczy notyfikacji, które musiały być dokonane do 1 marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy o cudzoziemcach (BuWav). Dotyczy to głównie kontynuacji istniejącego obowiązku notyfikacji.