Pracodawca / Samozatrudniony

Czy obowiązek notyfikowania oddelegowanych obywateli krajów trzecich do UWV nadal istnieje?

Nie, od 1 marca 2020 r. rozporządzenie to przestaje obowiązywać. Od 1 marca 2020 r. należy notyfikować tych pracowników za pośrednictwem internetowego portalu notyfikacyjnego.

Jeśli delegują Państwo pracownika z państwa trzeciego do Holandii na okres dłuższy niż 3 miesiące (zgodnie z art. 1e BuWav), oprócz zgłoszenia muszą Państwo lub Państwa pracownik złożyć w Urzędzie Imigracji i Naturalizacji (IND) wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w kontekście świadczenia usług transgranicznych. Jeśli IND otrzyma taki wniosek, sprawdzi, czy zgłoszenie zostało faktycznie dokonane. Jeśli dokonali Państwo rocznej notyfikacji dla pracownika z kraju trzeciego i chcą Państwo złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt dla tego pracownika, muszą Państwo dokonać notyfikacji regularnie dla tego pracownika za internetowego portalu notyfikacyjnego, aby IND mógł sprawdzić, przez jaki okres czasu pracownik ten będzie prawdopodobnie pracował w Holandii.

poprzednim pytaniu znajdziesz więcej informacji na temat dodatkowych wymogów dotyczących delegowania pracowników spoza UE, EOG i Szwajcarii.