Pracodawca / Samozatrudniony

Do jakich warunków zatrudnienia uprawnieni są pracownicy delegowani w sektorze transportu?

Począwszy od 30 lipca 2020 r. pracownicy delegowani do Holandii uprawnieni są do dodatkowych warunków zatrudnienia. Jednak nie dotyczy to (jeszcze) pracowników sektora transportu. Niniejszy dział często zadawanych pytań zapewnia przegląd warunków zatrudnienia, którym podlegają oddelegowani pracownicy branży transportowej. Nie następują zmiany obowiązków administracyjnych.

„Podstawowe” warunki zatrudnienia

Pracownicy w sektorze transportu czasowo oddelegowani do Holandii mają prawo do „podstawowych” warunków zatrudnienia przewidzianych w holenderskim ustawodawstwie o zatrudnieniu oraz, jeśli ma zastosowanie powszechnie wiążący układ zbiorowy pracy, do podstawowych warunków zatrudnienia układów zbiorowych pracy.

„Podstawę” warunków zatrudnienia holenderskiego prawa pracy, do których mają prawo wszyscy pracownicy delegowani, stanowią:

Wspomniane warunki zatrudnienia określa holenderskie ustawodawstwo pracy, m.in. Ustawa o płacy minimalnej i dodatku urlopowymUstawa o godzinach pracyUstawa o warunkach zatrudnienia oraz Ustawa o równym traktowaniu.

W sektorach, w których obowiązują powszechnie wiążące układy zbiorowe, delegowani pracownicy są również uprawnieni, na podstawie Ustawy o zbiorowych układach pracy (oświadczenia o powszechnie wiążącym i niewiążącym statusie) (Avv), do powszechnie wiążących warunków takich układów zbiorowych pracy w następujących obszarach. Oznacza to, że delegowani pracownicy uprawnieni są do:

 • Maksymalnej liczby godzin pracy oraz minimalnej liczby godzin odpoczynku; Wspomniane warunki zatrudnienia określa holenderskie ustawodawstwo pracy, m.in.
 • Minimalnej liczby dni płatnego urlopu oraz dodatkowych premii urlopowych;
 • Płacy minimalnej*, obejmującej:
  • Obowiązujące okresowe pensje w ramach skali;
  • Obowiązujące obniżenie godzin pracy tygodniowo/miesięcznie/rocznie/okresowo;
  • Premie za nadgodziny, przesunięte i nieregularne godziny pracy, w tym za pracę w dni ustawowo wolne od pracy oraz za pracę zmianową/
  • Okresowe podwyżki płac;
  • Zwrot kosztów, w tym kosztów podróży oraz dodatek za czas podróży, kosztów noclegu i wyżywienia oraz innych kosztów koniecznych do wykonywania pracy;
  • Dodatki;
  • Premie na koniec roku;
  • Dodatkowe dodatki urlopowe;
 • Warunki za udostępnienie pracowników;
 • BHP;
 • Działania ochronne w przypadku pracowników będących w ciąży lub po porodzie;
 • Równouprawnienie kobiet i mężczyzn i inne warunki w zakresie niedyskryminacji;
 • Warunki dotyczące zakwaterowania pracowników, jeśli pracodawca udostępnia takowe pracownikom, którzy przebywają poza swoim zwyczajowym miejscem pracy w Holandii

* Płaca minimalna nie obejmuje: składek na dodatkowe plany emerytalne, należności z tytułu zabezpieczenia społecznego powyżej wymogów ustawowych ani dodatków wypłacanych oprócz pensji z tytułu zwrotu poniesionych kosztów związanych z oddelegowaniem, takich jak podróże, posiłki czy zakwaterowanie.

Postanowienia zbiorowych układów pracy stosowane przez pracodawcę zagranicznego uzależnione są od podstawy zakresu takiego zbiorowego układu pracy. Dokonując decyzji, który zbiorowy układ pracy ma zastosowanie, pracodawca zagraniczny winien wziąć pod uwagę wyłącznie jego działania na terenie Holandii. Działalność poza Holandią nie jest brana pod uwagę. Obowiązujące zbiorowe układy pracy to zazwyczaj zbiorowe układy pracy dla danego sektora gospodarki, który dotyczy większości działalności pracodawcy zagranicznego realizowanej na terenie Holandii.

Na stronie internetowej holenderskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia można znaleźć przegląd wszystkich zbiorowych układów pracy. Dostępne są też tłumaczenia zbiorowych układów pracy w sektorach, w których działa większość pracowników delegowanych do Holandii.

Dodatkowe warunki zatrudnienia i obowiązki dotyczące delegowanych pracowników agencji pracy tymczasowej

Oprócz ustawy WagwEU, w przypadku delegowanych pracowników agencji pracy tymczasowej, stosuje się Ustawę o alokacji pracowników przez pośredników (Waadi). Ustawa Waadi ma zastosowanie do zagranicznych przedsiębiorstw, które udostępniają swoich pracowników w Holandii, by pracowali oni pod nadzorem oraz kierownictwem holenderskiego usługobiorcy. Tacy pracownicy uprawnieni są do niektórych warunków zatrudnienia stosowanym do podobnych pracowników usługobiorcy. Dotyczy to następujących warunków zatrudnienia, które obowiązują też pracowników klienta (usługobiorcy) oraz podobnych pracowników (w odpowiednich sektorach gospodarki):

 • Płace i inne dodatki, takie jak zwrot kosztów podróży,
 • Godziny pracy oraz odpoczynku, w tym nadgodziny, praca na nocne zmiany, przerwy, okres urlopu oraz praca w dni ustawowo wolne od pracy,
 • Działania ochronne dla osób młodych oraz kobiet w ciąży i karmiących oraz
 • Równouprawnienie.

Usługobiorca zobowiązany jest poinformować pracodawcę zagranicznego o warunkach zatrudnienia obowiązujących w jego organizacji przed rozpoczęciem delegowania.

Ustawa Waadi nakłada też szereg dodatkowych obowiązków. Np. zagraniczna agencja pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo udostępniające pracowników w Holandii zobowiązana jest zarejestrować się w holenderskim rejestrze przedsiębiorców.

Zwrot faktycznie ponoszonych kosztów

Zwroty kosztów oraz dodatki wypłacane pracownikom w ramach zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z oddelegowaniem, takich jak podróże, posiłki czy zakwaterowanie, nie może być traktowane jako część ustawowej płacy minimalnej lub płacy minimalnej stosowanej na podstawie powszechnie obowiązujących zapisów zbiorowych układów pracy. Dodatki te należy wypłacać dodatkowo oprócz obowiązkowej płacy minimalnej.

Wyjątek w zakresie korzystniejszych warunków zatrudnienia w kraju pochodzenia

Jeśli warunki zatrudnienia w kraju zatrudnienia oddelegowanego pracownika są korzystniejsze, wtedy stosują się właśnie one. Dotyczy to każdego warunku zatrudnienia z osobna. Na przykład, jeśli tylko płaca minimalna w kraju pochodzenia jest wyższa, wówczas to ona stosuje się jako warunek zatrudnienia dotyczący wynagrodzenia, natomiast kwestia godzin pracy, urlopu, bezpiecznych warunków pracy i równouprawnienia uregulowana będzie zgodnie z ustawodawstwem holenderskim.