Pracodawca / Samozatrudniony

Jestem osobą samozatrudnioną. Czy mam obowiązek notyfikacji?

Obowiązek notyfikacji dotyczy wyłącznie osób samozatrudnionych, pracujących w określonych sektorach. Aby określić, w którym sektorze pracują osoby samozatrudnione, należy odnieść się do działalności, którą wykonują w Holandii, oraz do powyższych kryteriów. Sektory są dostępne na stronie internetowej Niderlandzkiej Izby Handlowej, w j.niderlandzkim i angielskim.

Określając sektor, w którym pracujesz, należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

 • Charakter faktycznie wykonywanej pracy;
 • Działania i prace opisane w umowie o dzieło, umowie o świadczenie usług lub umowie transportowej;
 • Kod SBI przypisany osobie samozatrudnionej na podstawie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (SBI jest holenderską wersją Ogólnej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnotach Europejskich lub NACE); oraz
 • Miejsce, w którym praca jest wykonywana.

Obowiązek notyfikacji obejmuje następujące sektory lub podsektory. Są one przedstawione według następującej klasyfikacji w Standaard Bedrijfsindeling (SBI).

A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, dział i klasa:

 • 10.1 Ubojnie i przetwarzanie mięsa;
 • 10.2 Przetwarzanie ryb;
 • 10.3 Przetwarzanie ziemniaków, warzyw i owoców;
 • 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
 • 24 Produkcja metali podstawowych;
 • 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
 • 27 Produkcja urządzeń elektrycznych;
 • 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;
 • 33 Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń.

F Budownictwo

H Transport i gospodarka magazynowa, grupa:

 • 49.4 Transport drogowy towarów, chyba że praca tymczasowa polega wyłącznie na przewozie towarów przez terytorium Holandii, bez załadunku lub rozładunku.

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

N Wynajem i dzierżawa aktywów materialnych oraz pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, grupy:

 • 81.2 Sprzątanie obiektów;
 • 81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, grupy:

 • 86.1 Szpitale, w tym szpitale psychiatryczne i ośrodki leczenia uzależnień;
 • 87.1 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
 • 87.2 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • 87.3 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • 87.9 Pomoc społeczna z opieką nad dziećmi i innymi osobami (z wyłączeniem osób starszych i niepełnosprawnych);
 • 88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • 88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (z wyłączeniem osób starszych i niepełnosprawnych).

Obowiązki administracyjne

Zgodnie z ustawą WagwEU, osoby samozatrudnione z obowiązkiem notyfikacji z UEEOG lub Szwajcarii podlegają szeregowi obowiązków:

 • Obowiązkowej notyfikacji: osoby samozatrudnione z obowiązkiem notyfikacji z krajów wskazanych powyżej mają obowiązek zgłosić pracę w Holandii. Oznacza to, że muszą oni dokonać notyfikacji przed rozpoczęciem pracy za pośrednictwem holenderskiego internetowego portalu notyfikacyjnego. Usługobiorca musi sprawdzić, czy wszyscy pracownicy delegowani zostali poprawnie notyfikowani. W przypadku niepoprawnej notyfikacji lub jej braku, usługodawca musi dokonać zgłoszenia tego faktu poprzez portal notyfikacyjny.
 • Obowiązek posiadania określonych dokumentów w miejscu pracy, w których podane są informacje zawierające:
  – Dane osobowe pracowników;
  – Dane usługobiorcy;
  – Dane osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia.
  Po ukończeniu pracy dokumenty te muszą pozostać dostępne przez pięć lat; Inspektorat SZW może zażądać do nich dostępu.
 • Obowiązek dostarczenia informacji: na żądanie Inspektoratu SZW, należy zapewnić Inspektoratowi wszelkie informacje potrzebne do egzekwowania zapisów WagwEU.

Obowiązki te wprowadzono, by zapobiegać pozornemu samozatrudnieniu. O pozornym samozatrudnieniu mówimy wtedy, gdy osoba samozatrudniona wykonuje pracę na rzecz usługobiorcy, ale de facto jest to stosunek zatrudnienia.

Inspektorat SZW może nałożyć grzywnę administracyjną za niewypełnienie obowiązku dokonania notyfikacji, obowiązku udostępnienia dokumentów oraz obowiązku zapewnienia informacji.