Pracodawca / Samozatrudniony
Pracodawca / Samozatrudniony

Informacja dla pracodawców zagranicznych i samozatrudnionych

Czy jesteś zagranicznym pracodawcą czy osobą samozatrudnioną z obowiązkiem notyfikacji oraz pochodzisz z kraju należącego do UE, EOG lub Szwajcarii i delegujesz pracowników/pracujesz w warunkach delegowania lub wykonujesz zlecenie w Holandii? Jeśli tak, to masz obowiązek notyfikacji przez holenderski internetowy portal notyfikacyjny.

Zagraniczni pracodawcy, osoby samo zatrudnione oraz usługobiorcy

Ustawa o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (WagwEU) rozróżnia zagranicznych pracodawców, osoby samozatrudnione oraz klientów (usługobiorców).

Pracodawcy zagraniczni to pracodawcy z innego kraju, którzy:

 • Przyjeżdżają czasowo do Holandii z własnymi pracownikami w celu wykonania pracy;
 • Oddelegowują czasowo pracowników z międzynarodowej firmy do jej oddziału lub grupy w Holandii; lub
 • Jako zagraniczna agencja pracy tymczasowej, udostępniają na określony czas pracowników tymczasowych w Holandii.

Osoby samozatrudnione, które przyjeżdżają do Holandii w ramach czasowego oddelegowania, są zobowiązane w niektórych przypadkach do dokonania notyfikacji.

Usługobiorca lub twój klient to firmy, na rzecz których wykonywana jest praca, i z którymi podpisano umowę. Może to być umowa o świadczenie usług, umowa o roboty budowlane lub umowa zlecenie.

Jeżeli przedsiębiorstwo zagraniczne lub osoba samozatrudniona zawiera umowę z firmą trzecią lub osobą samozatrudnioną na wykonanie całości lub części pracy na rzecz holenderskiego usługobiorcy, oznacza to podwykonawstwo. W takim przypadku pracodawca zagraniczny lub osoba samozatrudniona funkcjonuje jako usługobiorca. Firma trzecia zgłasza swoich pracowników, a pracodawca zagraniczny lub osoba samozatrudniona dokonuje weryfikacji zgłoszenia.

Notyfikacja online

Notyfikacji można z łatwością dokonać przez internetowy portal notyfikacyjny. Należy jej dokonać przed rozpoczęciem pracy w Holandii. Usługobiorca następnie dokonuje weryfikacji danych. Zagraniczny pracodawca lub osoba samozatrudniona podczas notyfikacji powinni podać następujące informacje:

 • Dane osobowe osoby dokonującej notyfikacji;
 • Dane firmy pracodawcy;
 • Dane osoby kontaktowej w Holandii, zgodnie z artykułem 7 WagwEU, jeśli pracodawca nie jest osobą samozatrudnioną;
 • Dane holenderskiego usługobiorcy;
 • Sektor, w którym prace w Holandii będą wykonywane;
 • Adres/miejsce wykonywania pracy;
 • Przewidywany okres trwania pracy;
 • Dane osobowe osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia, jeśli sam nie wypłacasz sobie wynagrodzenia;
 • Dane osobowe pracowników;
 • Deklarację A1 lub innego rodzaju potwierdzenie wskazujące na miejsce odprowadzania składek z tytułu zabezpieczenia społecznego pracownika/-ów, ze względu na udział w odpowiednim systemie zabezpieczenia społecznego

W celu uzyskania więcej informacji dotyczących danych niezbędnych do dokonania notyfikacji online przez internetowy portal notyfikacyjny należy sprawdzić listę danych dla zagranicznych pracodawców lub dla osób samozatrudnionych.

Wyjątki od obowiązku notyfikacji

W niektórych przypadkach istnieją wyjątki od obowiązku notyfikacji.

Osoby samozatrudnione

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną pracującą w jednym z poniższych sektorów, jesteś zawsze zobowiązany do dokonania notyfikacji. Sektory te to:

 • Budownictwo;
 • Sprzątanie;
 • Przemysł spożywczy;
 • Sektor metalurgiczny;
 • Sektor opiekuńczy;
 • Mycie okien;
 • Rolnictwo i ogrodnictwo.

Możesz znaleźć pełny wykaz sektorów, dla których osoba samozatrudniona musi dokonać notyfikacji tutaj. Jeśli nie pracujesz w żadnym z wyszczególnionych sektorów, nie musisz zgłaszać pracy w Holandii.

Sektor transportu

Istnieją dodatkowe zasady, które mają zastosowanie do sektora transportu. Są one dostępne tutaj.

Notyfikacja roczna

W niektórych przypadkach stosuje się ograniczony obowiązek notyfikacji w formie notyfikacji rocznej. Wówczas dokonujesz zgłoszenia tylko raz w roku. Dotyczy ono małych firm (1-9 pracowników) oraz osób samozatrudnionych, podlegających obowiązkowi notyfikacji, które mają siedzibę w promieniu 100 km od granicy holenderskiej oraz regularnie pracują w Holandii. Nawet jeśli pracujesz w sektorze transportu drogowego towarów, możesz się klasyfikować do notyfikacji rocznej.

Notyfikacja roczna nie dotyczy sektora budowlanego oraz sektora pracy tymczasowej.

Brak obowiązku notyfikacji

Na pracodawcy nie ciąży obowiązek notyfikacji pracowników:

 • Jeśli Twoja firma ma siedzibę w Holandii a Twoi pracownicy są zatrudnieni na podstawie holenderskiej umowy;
 • Jeśli oddelegowujesz pracowników na terenie Holandii;
 • Jeśli Twoi pracownicy wykonują pracę w niektórych podsektorach sektora transportu;
 • Jeśli Twoi pracownicy wykonują pracę w sektorze administracji publicznej, usługach publicznych lub organizacjach eksterytorialnych;
 • Jeśli Twoi pracownicy wykonują w Holandii pracę o charakterze incydentalnym. Składają się na to spotkania biznesowe, pilna konserwacja i naprawy lub udział w konferencjach. Pełną listę kategorii i warunków pracy dorywczej można znaleźć tutaj.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z doradcą do spraw kadr lub poszukać odpowiedzi w najczęściej zadawanych pytaniach.

Pracownicy delegowani będący obywatelami państw spoza UE, EOG i Szwajcarii

Jeśli delegujesz do Holandii pracowników spoza UE, EOG lub Szwajcarii, wówczas zastosowanie ma obowiązek notyfikacji, a pracownicy mają prawo do podstawowych warunków zatrudnienia w Holandii. Ponadto, dodatkowe wymogi mogą mieć zastosowanie. Na przykład, pracownik z kraju trzeciego, który jest oddelegowany do Holandii na okres dłuższy niż 3 miesiące, musi uzyskać pozwolenie na pobyt. Więcej informacji na temat dodatkowych wymogów wobec pracowników z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii możesz znaleźć tutaj.

Kontrola

Inspektorat SZW (Inspekcja Spraw Społecznych i Zatrudnienia) sprawdza, czy pracodawcy zagraniczni, osoby samozatrudnione i klienci stosują się do przepisów określonych w Ustawie o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (WagwEU). Wraz z holenderskim urzędem skarbowym (Belastingdienst) oraz instytucją zabezpieczenia społecznego – Sociale Verzekeringsbank (SVB), Inspektorat SZW posiada bezpośredni dostęp do wszystkich notyfikacji.

Holenderski urząd imigracyjny – Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) może zażądać informacji zamieszczonych na portalu notyfikacyjnym, jeżeli oddelegowany cudzoziemiec musi uzyskać pozwolenie na pobyt. Partnerzy społeczni mogą zwrócić się o informacje zamieszczone na portalu notyfikacyjnym w celu sprawdzenia zgodności z warunkami układu zbiorowego pracy.

Grzywna

Jeżeli kontrola lub wizyta w miejscu pracy wykaże, że pracodawca zagraniczny nie zgłosił wcześniej przybycia swoich pracowników lub zgłosił je nieprawidłowo, może zostać nałożona grzywna zarówno na pracodawcę zagranicznego, jak i na jego usługobiorcę. Wysokość kar pieniężnych można znaleźć tutaj.

Prawa i obowiązki

Pracownikom oddelegowanym do Holandii przysługują podstawowe warunki zatrudnienia obowiązujące w Holandii. Są one określone w ustawodawstwie holenderskim. W sektorach, w których obowiązuje powszechnie obowiązujący układ zbiorowy pracy, pracownicy delegowani mają również prawo do ‘podstawowych’ warunków zatrudnienia określonych w niniejszym układzie zbiorowym pracy. Pracodawcy pracowników delegowanych muszą zatem również stosować się do tych warunków. Jako pracodawcy zagraniczni mają Państwo również szereg obowiązków administracyjnych.

Dowiedz się więcej o swoich obowiązkach jako zagraniczny pracodawca i jako osoba samozatrudniona.

Dokumenty